تور تهران مسقط
خدمات تور
همراه داشتن گذرنامه با 7 ماه اعتبار الزامی میباشد نرخ کودک زیر 2 سال 950000 میباشد مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد کنترل اعتبار پاسپورت مسافر به عهده آژانس ثبت نام کننده میباشد پرداخت 50 % مبلغ هنگام ثبت نام الزامی میباشد **توجه *** ترانسفر شامل تورهای 2شب نمیشود
مدارک مورد نیاز
نکته » ترانسفر شامل تورهای 2شب نمیشود
برنامه سفر
نکته » ترانسفر شامل تورهای 2شب نمیشود
توضیح تور
نکته » ترانسفر شامل تورهای 2شب نمیشود


FlightDate 2023.Dec.15 تاریخ پرواز 02.09.24

Cabin(Y) رفت 2023.Dec.15 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Dec.18 ساعت17:45

Cabin(Y) رفت 2023.Dec.15 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Dec.22 ساعت17:45
FlightDate 2023.Dec.18 تاریخ پرواز 02.09.27

Cabin(Y) رفت 2023.Dec.18 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Dec.22 ساعت17:45

Cabin(Y) رفت 2023.Dec.18 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Dec.25 ساعت17:45
FlightDate 2023.Dec.22 تاریخ پرواز 02.10.01

Cabin(Y) رفت 2023.Dec.22 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Dec.25 ساعت17:45

Cabin(Y) رفت 2023.Dec.22 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Dec.29 ساعت17:45
FlightDate 2023.Dec.25 تاریخ پرواز 02.10.04

Cabin(Y) رفت 2023.Dec.25 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2023.Dec.29 ساعت17:45

Cabin(Y) رفت 2023.Dec.25 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2024.Jan.01 ساعت17:45
FlightDate 2023.Dec.29 تاریخ پرواز 02.10.08

Cabin(Y) رفت 2023.Dec.29 ساعت09:15
Cabin(Y) برگشت 2024.Jan.01 ساعت17:45